会员中心

刘基 刘基 明代诗人

感怀

出自:全唐诗全唐诗 收录时间:2017-04-02 16:25:11
qū chē chū mén qù , sì gù bù jiàn rén 。
驱车出门去,四顾不见人。
huí fēng juàn luò yè , sà sà dài shā chén 。
回风卷落叶,飒飒带沙尘。
píng yuán kuàng qiān lǐ , mǎng mǎng jìn jīng zhēn 。
平原旷千里,莽莽尽荆榛。
fán huá néng jī hé , qiáo cuì jí zī chén 。
繁华能几何,憔悴及兹辰。
suǒ yǐ fāng guì zhī , bù zhēng táo lǐ chūn 。
所以芳桂枝,不争桃李春。
yún lín gěng yōu dú , shuāng xuě kōng xiāng qīn 。
云林耿幽独,霜雪空相亲。


未添加相关的诗词注释
未添加相关的诗词译文
未添加相关的诗词赏析