会员中心

刘基 刘基 明代诗人

感怀

出自:全唐诗全唐诗 收录时间:2017-04-03 18:15:11
gǎo yè hán qì qì , luó zhàng qiū fēng shēng 。
槁叶寒槭槭,罗帐秋风生。
qī qī hóu chóng míng , lì lì bīn hóng jīng 。
凄凄侯虫鸣,呖呖宾鸿惊。
měi rén bào yáo sè , yǎng shì hé hàn míng 。
美人抱瑶瑟,仰视河汉明。
sī tóng qǐ shū yīn , gǔ diào fēi jīn shēng 。
丝桐岂殊音,古调非今声。
chén sī kōng yōu jì , suì yuè yǐ cú zhēng 。
沉思空幽寂,岁月已徂征。


未添加相关的诗词注释
未添加相关的诗词译文
未添加相关的诗词赏析