会员中心

刘基 刘基 明代诗人

蜀国弦

出自:全唐诗全唐诗 收录时间:2017-04-05 17:20:12
hú jiā pāi duàn xuán bīng jié , xiāng líng qū zhōng bān zhú liè 。
胡笳拍断玄冰结,湘灵曲终斑竹裂。
wéi jūn gēng zòu shǔ guó xián , yī dàn yī shēng fēi shàng tiān 。
为君更奏蜀国弦,一弹一声飞上天。
shǔ guó zhōu dào wǔ qiān lǐ , é méi tiáo tiáo lián yù lěi 。
蜀国周道五千里,蛾眉岧岧连玉垒。
mín bō chū shuǐ zuò dà jiāng , dì xū tiān fú jiè nán jì 。
岷嶓出水作大江,地砉天浮戒南纪。
shū wéi wǔ sè zhāo xiá huī , cǎn wéi hǔ bào háo yīn fēi 。
舒为五色朝霞晖,惨为虎豹嘷阴霏。
xī wéi qiān zhàng yún yǔ rù , xū wéi bǎi lǐ léi tíng fēi 。
翕为千障云雨入,嘘为百里雷霆飞。
bái yán xuě xiāo chūn shuǐ mǎn , gǔ niǎo xiāng hū jǐn chéng nuǎn 。
白盐雪消春水满,谷鸟相呼锦城暖。
bā jī yǐ gē hàn nǚ hé , yáng liǔ yā qiáo huā zuǎn zuǎn 。
巴姬倚歌汉女和,杨柳压桥花纂纂。
tóng liáng cuì qì tōng qīng líng , bì jī tí luò tiān shàng xīng 。
铜梁翠气通青蛉,碧鸡啼落天上星。
shān dū hào fēng guǎ hú qì , dù juān wū yān chóu yōu míng 。
山都号风寡鹄泣,杜鹃呜咽愁幽冥。
shāng bēi yǔ nù yā wèi liǎo , qióng yuán sān shēng wū xiá xiǎo 。
商悲羽怒呀未了,穷猿三声巫峡晓。
qú táng pēn làng fān jiǔ yuān , dǎo xiè liú quán xuān mù chāo 。
瞿塘喷浪翻九渊,倒泻流泉喧木抄。
lóu tóu zhòng xuān jī lǚ kè , gù xiāng miǎo miǎo jiē chén gé 。
楼头仲宣羁旅客,故乡渺渺皆尘隔。
hán qī gēng tīng shǔ guó xián , bù dài tiān míng tóu jìn bái 。
含凄更听蜀国弦,不待天明头尽白。


未添加相关的诗词注释
未添加相关的诗词译文
未添加相关的诗词赏析